☰ Menu
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie

Czwartek 23.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regulamin udostępniania zbiorów

Rozdział 1
Postanowienia wstępne

§ 1

1.    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, zwana dalej Biblioteką, udostępnia zbiory na miejscu w Czytelni oraz poza Bibliotekę w Wypożyczalni.
2.    Zbiory udostępniane są drogą wypożyczeń indywidualnych i międzybibliotecznych.
3.    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie jest czynna :
1) w roku szkolnym (wrzesień – czerwiec)
poniedziałek    9.00 – 19.00
wtorek    9.00 – 19.00
środa                                 14.00 – 19.00
czwartek    9.00 – 19.00
piątek    9.00 – 19.00
sobota    9.00 – 15.00
2) w lipcu i sierpniu
poniedziałek                       13.00 – 19.00
wtorek    9.00 – 15.00
środa    9.00 – 15.00
czwartek                            13.00 – 19.00
piątek                                  9.00 – 15.00
sobota        nieczynna

§ 2

1.    Prawo do korzystania z usług Biblioteki mają osoby, które ukończyły 16 lat.
2.    Korzystanie z usług Biblioteki jest bezpłatne, z wyjątkiem opłat określonych w załączniku nr 2 do regulaminu.
3.    Biblioteka może odmówić korzystania z usług osobom nieprzestrzegającym powszechnie przyjętych norm współżycia społecznego.
4.    Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz spożywania i przebywania pod wpływem napojów alkoholowych oraz środków odurzających.

§ 3

1.    Użytkownik biblioteki może posiadać tylko jedno konto biblioteczne.
2.    W celu założenia konta w Bibliotece należy:

 1. wypełnić i wysłać formularz wstępnej rejestracji czytelnika dostępny w katalogu INTEGRO. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości regulaminu i akceptacją  wszystkich jego zapisów;
 2. w terminie 7 dni od daty wysłania formularza zgłosić się do Biblioteki, najpóźniej na 15 minut przed zamknięciem placówki, w celu dopełnienia formalności zapisu;
 3. okazać dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), kartę pobytu, legitymację szkolną;
 4. podpisać deklarację zawierającą dane osobowe oraz zgody na ich przetwarzanie.

3.    Warunkiem otrzymywania powiadomień na pocztę elektroniczną jest autoryzacja adresu e-mail podanego przez Użytkownika.
4.    Biblioteka corocznie aktualizuje dane osobowe Użytkownika.

§ 4

1.    Dokumentem uprawniającym do korzystania z usług Biblioteki jest imienna karta biblioteczna, której odbiór właściciel konta potwierdza podpisem.
2.    Zagubienie lub zniszczenie karty bibliotecznej, a także zmianę danych osobowych należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni.
3.    Duplikat karty bibliotecznej można otrzymać po złożeniu oświadczenia o jej zagubieniu lub zniszczeniu oraz wniesieniu na konto Biblioteki opłaty, której wysokość określa załącznik nr 2 do re-gulaminu oraz przedstawieniu dokumentu tożsamości lub legitymacji szkolnej.
4.    Właściciel konta jest odpowiedzialny za każde użycie karty bibliotecznej (wypożyczenie, terminowy zwrot oraz ewentualne zadłużenia powstałe na koncie). Ponosi również odpowiedzialność za uszko-dzenie lub zagubienie udostępnionych materiałów bibliotecznych.
5.    Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. udostępnienie karty bibliotecznej oraz hasła osobom trzecim;
 2. udostępnione materiały biblioteczne oraz rzeczy osobiste Użytkownika pozostawione bez opieki.

§ 5

1.    Informacje o zbiorach Biblioteki można uzyskać poprzez komputerowy katalog Integro.
2.    Informacji bibliotecznych i bibliograficznych udzielają dyżurni bibliotekarze.

§ 6

Użytkownikowi korzystającemu ze sprzętu komputerowego Biblioteki zabrania się wprowadzania zmian w jego konfiguracji, w tym instalowania gier i innego oprogramowania, łamania zabezpieczeń systemu oraz samowolnego usuwania usterek.

§ 7

1.    Wszystkie kwestie związane z ochroną danych osobowych Użytkownika zawarte są w klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 3 do regulaminu.
2.    Po upływie trzech lat konto nieaktywnego Użytkownika zostaje usunięte z bazy Biblioteki.
3.    Na pisemny wniosek Użytkownika (załącznik nr 4) jego dane osobowe mogą być usunięte wcześniej, niż określono w ust. 2.

Rozdział 2
Udostępnianie zbiorów oraz świadczenie usług w Czytelni

§ 8

1.    Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do:

 1. pozostawienia wierzchnich okryć, teczek, toreb, siatek itp. w szatni lub miejscu do tego wyznaczonym;
 2. pozostawienia dyżurnemu bibliotekarzowi karty bibliotecznej, której odbiór następuje po zwróceniu materiałów bibliotecznych i/lub zakończeniu korzystania ze stanowisk komputerowych;
 3. okazania dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszonych materiałów własnych;
 4. zachowania ciszy i nieprowadzenia rozmów telefonicznych;
 5. niespożywania posiłków i napojów;
 6. używania wyznaczonych przez bibliotekarza gniazd sieci elektrycznej w celu korzystania z przenośnych komputerów osobistych.

2.    Materiały biblioteczne należy zamawiać przez katalog Integro. Zamówienia wysłane 30 minut przed zamknięciem Biblioteki będą realizowane w dniu następnym.
3.    Biblioteka zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia partiami, jeżeli liczba jednorazowo zamawianych pozycji przekracza 10 woluminów.
4.    Odtwarzanie materiałów audiowizualnych ze zbiorów Biblioteki odbywa się wyłącznie na sprzęcie placówki.
5.    Zamówione do Czytelni materiały biblioteczne pozostają w dyspozycji Użytkownika przez 3 dni. W razie potrzeby bibliotekarz może je prolongować, uzgadniając termin z Użytkownikiem.

§ 9

1.    Korzystanie z komputerów i Internetu dozwolone jest wyłącznie w celach edukacyjnych, dydak-tycznych i naukowych.
2.    Użytkownicy mogą korzystać z Internetu na własnych urządzeniach mobilnych, po uprzednim po-braniu u dyżurnego bibliotekarza kodu dostępu do Wi-Fi.
3.    Komputery, które są własnością Biblioteki udostępniane są:

 1. na czas nieokreślony w przypadku braku oczekujących Użytkowników;
 2. na czas określony do jednej godziny, w przypadku gdy na stanowisko oczekuje kolejny Użytkownik.

4.    Biblioteka zastrzega sobie prawo do ograniczania przepustowości połączenia internetowego oraz do filtrowania, blokowania i monitorowania odwiedzanych witryn.
5.    Biblioteka nie gwarantuje minimalnej prędkości połączenia internetowego.
6.    Użytkownikowi zabrania się:

 1. tworzenia i wyszukiwania materiałów o treści obrażającej uczucia innych, w tym treści porno-graficznych i upowszechniających przemoc;
 2. wszelkich działań powodujących uszkodzenia sprzętu komputerowego należącego do Biblioteki;
 3. wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamania systemu zabezpieczeń;
 4. wykorzystywania komputerów Biblioteki do gier komputerowych.

7.    Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika wynikające z korzystania z sieci Wi-Fi na własnych urządzeniach mobilnych.
8.    Osoba korzystająca z komputerów i Internetu ponosi pełną odpowiedzialność za działania, których skutkiem jest naruszenie obowiązującego prawa (np. wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych, uzyskanie lub próba uzyskania nieuprawnionego dostępu do serwisów w sieci internetowej i sieci Biblioteki, wysyłanie spamu, korzystanie ze stron zawierających pornografię lub sceny drastyczne, propagujące przemoc itp.).
9.    Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu komputerowego Biblioteki i oprogramowania powstałe na skutek niewłaściwego obchodzenia się ze sprzętem.
10.    Dyżurny bibliotekarz monitoruje pracę Użytkownika i może odmówić dostępu do komputera Biblio-teki i Internetu jeżeli uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

§ 10

Użytkownik ma prawo kopiować materiały biblioteczne, z wyłączeniem:

 1. zbiorów wydanych przed 1950 r.;
 2. norm;
 3. materiałów, których stan techniczny lub format uniemożliwiają wykonanie kopii.

Rozdział 3
Udostępnianie zbiorów w Wypożyczalni

§ 11

1.    Prawo do wypożyczeń indywidualnych poza Bibliotekę mają:

 1. osoby zameldowane i/lub zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego;
 2. osoby zatrudnione na terenie województwa mazowieckiego;
 3. osoby uczące się i studiujące w szkołach i uczelniach województwa mazowieckiego;
 4. inne osoby po uzyskaniu zgody kierownika filii/wydziału.

2.    W celu wypożyczenia materiałów bibliotecznych Biblioteka wymaga podania następujących danych osobowych: nazwisko i imiona, pesel, adres zamieszkania stałego, adres zamieszkania tymczaso-wego, numer telefonu, adres e-mail; studenci dodatkowo nazwę uczelni a pracownicy pedagogiczni oraz inne osoby zapisane na podstawie ust. 1 pkt 2 – miejsce pracy.
3.    Jednorazowo można wypożyczyć:

 1. 7 egzemplarzy materiałów bibliotecznych - nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni;
 2. 5 egzemplarzy materiałów bibliotecznych - pozostali użytkownicy.

4.    Użytkownik nie może wypożyczyć więcej niż jeden egzemplarz danego tytułu (bez względu na wydanie).
5.    Poza Bibliotekę nie wypożycza się:

 1. księgozbioru Czytelni;
 2. zbiorów wydanych przed rokiem 1950;
 3. czasopism;
 4. norm.

§ 12

1.    Materiały biblioteczne wypożycza się na 30 dni, z możliwością dwukrotnej prolongaty terminu zwrotu po 30 dni, pod warunkiem, że nie został przekroczony termin zwrotu i wypożyczone egzemplarze nie zostały zarezerwowane przez innego Użytkownika.
2.    Jeśli termin zwrotu przypada na dzień wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.
3.    Prolongaty terminu zwrotu można dokonać przez katalog Integro, osobiście lub telefonicznie najpóźniej w dniu terminu zwrotu.
4.    Czas prolongaty liczony jest od dnia jej dokonania.

§ 13

1.    Wypożyczalnia prowadzi bezrewersowy system udostępniania zbiorów.
2.    Wypożyczenia dokonywane są na podstawie elektronicznego zamówienia, złożonego przez Użytkownika za pośrednictwem katalogu Integro.
3.    Wypożyczenia i zwroty materiałów bibliotecznych rejestrowane są wyłącznie w komputerowym systemie bibliotecznym na podstawie kodu kreskowego książki oraz karty bibliotecznej i stanowią dowód wypożyczenia i zwrotu.

§ 14

1.    Zamówienia wysłane 30 minut przed zamknięciem Biblioteki realizowane będą w dniu następnym.
2.    Zamówione materiały biblioteczne należy odebrać najpóźniej trzeciego dnia od daty złożenia zamówienia, wliczając w to dni zamknięcia Biblioteki.

§ 15

1.    W katalogu Integro Użytkownik może zarezerwować materiały biblioteczne wypożyczone przez innego Czytelnika.
2.    O dostępności zarezerwowanego egzemplarza Użytkownik powiadamiany jest wyłącznie drogą elektroniczną na podany Bibliotece adres e-mail.
3.    Zarezerwowane materiały biblioteczne należy zamówić w katalogu Integro najpóźniej trzeciego dnia od otrzymania powiadomienia o ich dostępności.

§ 16

1.    Użytkownik ma obowiązek kontrolowania stanu konta bibliotecznego oraz terminów zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
2.    Niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych pociąga następujące sankcje:

 1. karę pieniężną za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu;
 2. zablokowanie konta Użytkownika we wszystkich placówkach Biblioteki do czasu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych i uregulowania zobowiązań.

3.    Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2 pkt. 1, Użytkownik może zapłacić gotówką w Bibliotece lub przelewem na rachunek bankowy Biblioteki (załącznik nr 2). W przypadku wystąpienia nadpłaty jej zwrot jest możliwy na pisemny wniosek Użytkownika, złożony w terminie 30 dni od wpłaty, na wskazany numer konta bankowego. Po upływie ww. terminu nadpłata przechodzi na dochody Biblioteki.
4.    W wyjątkowych sytuacjach kara za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych może być częściowo umorzona lub rozłożona na raty. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor.

§ 17

1.    Biblioteka może zawiadomić Użytkownika o przetrzymywaniu wypożyczonych materiałów bibliotecznych stosując wybrane formy:

 1. upomnienie pisemne, telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 2. wezwanie ostateczne – pismo wzywające Użytkownika do zwrotu materiałów bibliotecznych pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania windykacyjnego i sądowego.

2.    Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną mają charakter pomocniczy i informacyjny. Niedostarczenie ich do skrzynki elektronicznej Użytkownika nie stanowi podstawy do obniżenia bądź anulowania kary.
3.    Użytkownik ponosi koszt upomnień oraz dodatkowych opłat pocztowych, których wysokość określa załącznik nr 2 do regulaminu.
4.    Biblioteka może dochodzić zwrotu bezprawnie przetrzymywanych materiałów bibliotecznych oraz kar naliczonych za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych na drodze postępowania windykacyjnego i sądowego, którego kosztami obciąża się Użytkownika.

§ 18

1.    Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych lub udostępnionych mu materiałów bibliotecznych.
2.    Zabrania się niszczenia materiałów bibliotecznych, w tym także podkreślania tekstu i nanoszenia uwag na marginesach.
3.    Użytkownik i bibliotekarz zobowiązani są zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem i przy zwrocie. Adnotacja o zauważonych uszkodzeniach powinna znaleźć się na rewersie wypożyczenia.
4.    Użytkownik powinien sprawdzić przed wypożyczeniem (na podstawie spisu zawartego w wykazie) kompletność wypożyczanych materiałów dydaktycznych. Podczas zwrotu kompletność materiałów dydaktycznych sprawdza dyżurny bibliotekarz.

§ 19

1.    W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych Użytkownik zobowiązany jest do:

 1. odkupienia tego samego tytułu (to samo lub nowsze wydanie);
 2. przekazania innej pozycji przydatnej Bibliotece wskazanej przez kierownika filii/wydziału, o wartości porównywalnej z aktualną rynkową wartością zagubionej/zniszczonej pozycji;
 3. zapłacenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości wskazanej przez kierownika filii/wydziału. Wysokość ekwiwalentu równa się aktualnej rynkowej wartości zagubionej/zniszczonej pozycji. Jeśli ustalenie wartości nie jest możliwe wysokość ekwiwalentu wynosi 50 zł.

2.    Użytkownik nie nabywa prawa własności do zniszczonej pozycji.

§ 20

1.    Biblioteka przeprowadza planowe reinstalacje systemu bibliotecznego Prolib.
2.    O terminie reinstalacji Użytkownik jest informowany komunikatem na stronie internetowej Biblio-teki.
3.    W czasie reinstalacji katalog Integro i system Prolib są nieczynne. Biblioteka nie zapisuje Użytkowników, nie wypożycza i nie prolonguje terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów.

Rozdział 4
Wypożyczenia międzybiblioteczne

§ 21

1.    Na życzenie Użytkownika Biblioteka może sprowadzić z innych bibliotek materiały, których nie posiada w swoich zbiorach.
2.    Sprowadzone materiały biblioteczne udostępniane są wyłącznie w Czytelni.
3.    Wypożyczenie międzybiblioteczne materiałów z bibliotek spoza granic Polski jest odpłatne (koszty przesyłki).

§ 22

1.    Całkowitą odpowiedzialność za materiały biblioteczne wypożyczone z Biblioteki drogą wypożyczeń międzybibliotecznych ponosi instytucja zamawiająca.
2.    W celu założenia konta instytucja zamawiająca ma obowiązek złożenia podpisanej deklaracji potwierdzającej fakt znajomości regulaminu.
3.    Instytucja zamawiająca ma obowiązek corocznego aktualizowania deklaracji.

§ 23

1.    Wypożyczanie międzybiblioteczne nie obejmuje:

 1. czasopism;
 2. książek znajdujących się w księgozbiorach czytelni;
 3. książek wydanych przed 1950 rokiem.

2.    Zamówienia na materiały biblioteczne można składać przez:

 1. konto międzybiblioteczne;
 2. pocztę elektroniczną (z adresu podanego na deklaracji);
 3. rewers.

3.    Instytucja zamawiająca może jednorazowo wypożyczyć 10 egzemplarzy materiałów bibliotecznych.

§ 24

1.    Instytucja zamawiająca obowiązana jest zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne w terminie 30 dni od daty ich wypożyczenia, osobiście lub pocztą – przesyłką wartościową lub poleconą.
2.    Prolongaty, przetrzymanie, zagubienie lub zniszczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych regulują zapisy § 12,16-17 i 19 regulaminu.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 25

1.    Użytkownik niestosujący się do postanowień regulaminu może być pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik filii/wydziału.
2.    Użytkownik może zgłaszać skargi i wnioski w dostępnej w Wypożyczalni Książce Skarg i Wniosków, pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pbw.waw.pl lub osobiście w wyznaczonym dniu dyżuru w siedzibie głównej Biblioteki przy ulicy Gocławskiej 4 w Warszawie.
3.    Sprawy nieuregulowane postanowieniami regulaminu rozstrzyga dyrektor Biblioteki.
4.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2021 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
IT Administrator
(2021-03-25 13:33:59)
Ostatnio zmodyfikował:
IT Administrator
(2021-03-26 08:35:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 438008