Statut biblioteki

Rozdział 1
Postanowienia wstępne

§ 1

1.    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, zwana dalej „Biblioteką,” jest publiczną biblioteką pedagogiczną z siedzibą przy ulicy Gocławskiej 4, 03-810 Warszawa.
2.    Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
3.    Biblioteka prowadzi filie. Szczegółowy wykaz nazw i siedzib filii zawiera załącznik nr 3.
4.    Biblioteka wraz z filiami swą działalnością obejmuje województwo mazowieckie, a w szczególności miasto stołeczne Warszawę oraz powiaty: grodziski, nowodworski, sochaczewski, warszawski zachodni, żyrardowski.
5.    Nazwa używana jest przez Bibliotekę i filie w pełnym brzmieniu na tablicach informacyjnych i w dokumentach. Na pieczęciach i w materiałach informacyjnych mogą być używane skróty nazwy: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie, PBW im. KEN w Warsza-wie, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie Filia w …, PBW im. KEN w Warszawie Filia w …

§ 2

Organem prowadzącym Bibliotekę jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

§ 3

1.    Nadzór pedagogiczny nad Biblioteką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
2.    W zakresie realizacji zadań, określonych w art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach, nadzór merytoryczny sprawuje Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblio-teka Główna Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 2
Cele i zadania Biblioteki

§ 4

1.    Biblioteka jest placówką oświatową, w szczególności służącą wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół w tym bibliotek szkolnych oraz innych placówek, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
2.    Wszystkim zainteresowanym problematyką oświaty i wychowania Biblioteka stwarza warunki do kształcenia, samokształcenia i doskonalenia zawodowego oraz zapewnia dostęp do wiedzy
i informacji.

§ 5

1.    Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych;
 2. ochrona i przechowywanie zbiorów rozumiane jako zapewnienie odpowiednich warunków i zabezpieczeń;
 3. udostępnianie materiałów bibliotecznych prezencyjnie, na zewnątrz oraz drogą wypożyczeń międzybibliotecznych. Szczegółowe zasady określa regulamin udostępniania zbiorów;
 4. organizowanie i prowadzenie wspomagania:
 • szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
 • bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką;
 1. prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;
 2. inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;
 3. współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

2.    Biblioteka może ponadto:

 1. prowadzić działalność wydawniczą;
 2. organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie;
 3. współpracować z innymi instytucjami oświatowymi, bibliotekami, szkołami wyższymi oraz instytucjami kultury, stowarzyszeniami i fundacjami.

Rozdział 3
Organy Biblioteki

§ 6

Organami Biblioteki są:

 1. dyrektor;
 2. rada pedagogiczna.

§ 7

1.    Stanowisko dyrektora powierza i z funkcji tej odwołuje organ prowadzący Bibliotekę.
2.    Dyrektor Biblioteki w szczególności:

 1. kieruje działalnością Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi w Bi-bliotece stanowiska kierownicze;
 3. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 4. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Biblioteki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie oraz organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Biblioteki;
 5. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkownikom i pracownikom Biblioteki;
 6. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 7. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk zawodowych.

3.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Bibliotece nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Biblioteki;
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Biblioteki;
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Biblioteki.

4.    Dyrektor Biblioteki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną.
5.    W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor.

§ 8

1.    W Bibliotece działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Biblioteki w zakresie realizacji zadań statutowych. Szczegółowe zasady jej działalności określa odrębny regulamin, stanowiący załącznik nr 2.
2.    W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor Biblioteki jako jej przewodniczący oraz wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele bibliotekarze.
3.    Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy Biblioteki;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Bibliotece;
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy;
 4. ustalanie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Biblioteką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Biblioteki.

4.    Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy Biblioteki;
 2. projekt planu finansowego Biblioteki, będącej jednostką budżetową;
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. propozycje dyrektora Biblioteki w sprawach przydziału nauczycielom bibliotekarzom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

5.    Dyrektor Biblioteki wstrzymuje wykonanie uchwał, podejmowanych w ramach kompetencji stanowiących rady pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa.
6.    Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Biblioteki albo jego zmian i uchwala go.
7.    Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Bibliotece.

§ 9

1.    Organy Biblioteki mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach własnych kompetencji oraz zapewnione warunki rozwiązywania sporów między nimi.
2.    Sposób rozwiązywania sporów między organami Biblioteki:

 1. spory rozstrzygane są na gruncie obowiązującego prawa, z zastosowaniem negocjacji;
 2. spory i konflikty rozstrzyga komisja w składzie: dyrektor lub wicedyrektor Biblioteki, dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej oraz 3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami;
 3. komisja rozstrzyga spór w terminie do 3 tygodni;
 4. rozstrzygnięcia komisji są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków.

3.    Rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla obu stron i podawane do wiadomości pracowników.
4.    W przypadku nieuzgodnienia wspólnego stanowiska sprawę przekazuje się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Rozdział 4
Struktura organizacyjna Biblioteki

§ 10

1.    W Bibliotece tworzy się filie i wydziały zapewniające realizację zadań statutowych i administracyjnych.
2.    Filie Biblioteki tworzy, przekształca i likwiduje organ prowadzący na wniosek dyrektora Biblio-teki, po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty, w ramach posiadanych środków.
3.    Wydziały Biblioteki tworzy, przekształca i likwiduje dyrektor Biblioteki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i za zgodą organu prowadzącego.
4.    Wykaz i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1.
5.    W Bibliotece mogą być tworzone stanowiska kierownicze: wicedyrektora, kierownika filii, kierownika wydziału oraz inne w zależności od potrzeb.
6.    Stanowiska te powierza i odwołuje z nich dyrektor Biblioteki po zasięgnięciu opinii organu pro-wadzącego oraz rady pedagogicznej.
7.    Zakres odpowiedzialności i kompetencje osób zajmujących stanowiska kierownicze określa dy-rektor Biblioteki.

§ 11

1.    W Bibliotece tworzy się stanowisko głównego księgowego.
2.    Zadania, odpowiedzialność i kompetencje głównego księgowego określa dyrektor na podstawie odrębnych przepisów.

§ 12

1.    Szczegółową organizację Biblioteki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora Biblioteki z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Biblioteki.
2.    Arkusz organizacji Biblioteki określa liczbę pracowników, w tym osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin pracy Biblioteki.

Rozdział 5
Pracownicy Biblioteki

§ 13

1.    W Bibliotece zatrudnia się pracowników pedagogicznych – nauczycieli bibliotekarzy oraz pracowników niebędących nauczycielami:

 1. bibliotekarzy;
 2. specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną;
 3. pracowników administracji i obsługi.

2.    Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wszystkich pracowników zatwierdza dyrektor Biblioteki.
3.    Zasady zatrudniania, awansowania i zwalniania pracowników regulują odrębne przepisy.

§ 14

1.    Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:

 1. gromadzenie i uzupełnianie materiałów bibliotecznych oraz ich selekcja i kontrola;
 2. opracowanie materiałów bibliotecznych oraz organizowanie i prowadzenie specjalistycznego warsztatu informacyjno-bibliograficznego, z uwzględnieniem elektronicznych baz danych oraz zasobów sieci internetowych;
 3. organizacja procesów udostępniania zbiorów;
 4. inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;
 5. wspieranie działalności bibliotek szkolnych;
 6. organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej;
 7. dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z pracownikami Biblioteki, nauczycielami bibliotekarzami bibliotek szkolnych, innymi nauczycielami oraz praktykantami;
 8. przygotowanie użytkowników do korzystania z informacji.

2.    Do podstawowych zadań bibliotekarzy i specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną należy:

 1. realizacja prac bibliotecznych związanych z gromadzeniem, opracowaniem przechowywaniem, konserwacją i udostępnianiem zbiorów;
 2. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

3.    Do podstawowych zadań pracowników administracji i obsługi należy realizacja prac związanych z:

 1. obsługą finansowo-księgową Biblioteki;
 2. obsługą kadrową placówki;
 3. administrowaniem majątkiem ruchomym i nieruchomym;
 4. organizacją obiegu dokumentów;
 5. obsługą, naprawą i konserwacją sprzętu i urządzeń technicznych;
 6. organizacją transportu i zaopatrzenia;
 7. dbałością o czystość pomieszczeń bibliotecznych.

4.    Służba archiwalna zorganizowana jest według odrębnych przepisów.

Rozdział 6
Zbiory Biblioteki

§ 15

1.    Biblioteka gromadzi zbiory zgodnie z profilem Biblioteki oraz potrzebami użytkowników,
w oparciu o zatwierdzony plan finansowy.
2.    Zbiory Biblioteki tworzą dokumenty piśmiennicze, zapisy obrazu i dźwięku oraz zbiory multi-medialne, obejmujące w szczególności:

 1. literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych;
 2. publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania;
 3. literaturę piękną, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
 4. piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;
 5. podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego;
 6. materiały informacyjne o kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa oraz zmianach w systemie oświaty;
 7. materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 8. materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3.    Zbiory Biblioteki gromadzone są poprzez:

 1. zakup;
 2. prenumeratę;
 3. dary;
 4. depozyty;
 5. wymianę międzybiblioteczną.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 16

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Biblioteki określają odrębne przepisy.

§ 17

Biblioteka jest nieferyjną placówką oświatową. Godziny otwarcia placówek Biblioteki określa załącznik nr 4.

§ 18

1.    Statut dostępny jest w każdej placówce Biblioteki. Ponadto zamieszczony jest na stronie inter-netowej Biblioteki oraz w Intranecie.
2.    Statut uchwalony został na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 3 kwietnia 2019 r.
3.    Statut wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2019 r.
4.    Traci moc statut uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 16 września 2015 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
IT Administrator
(2021-03-25 10:33:33)
Ostatnio zmodyfikował:
IT Administrator
(2021-03-25 10:33:48)