Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko samodzielnego referenta z 21.11.2023 r.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. Komisji Edukacji Narodowej

w Warszawie

ul. Gocławska 4

03-810 Warszawa

 

 

PBW.K.110.30.2023                                             Warszawa, dnia 21 listopada 2023 r.

 

 

Dyrektor

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie

ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

 1. STANOWISKO PRACY: 

Samodzielny referent  w Wydziale Księgowości w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie ul. Gocławska 4,  03-810 Warszawa.
Wymiar etatu: 1/1
Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Bibliotece będą zobowiązane do dostarczenia z Krajowego Rejestru Karnego zapytania o udzielenie informacji o osobie),
 4. wykształcenie średnie ekonomiczne i 4 lata stażu pracy w komórkach finansowo-księgowych lub wyższe ekonomiczne i 1 rok stażu pracy w komórkach finansowo-księgowych,
 5. znajomość ustaw o rachunkowości, podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, ubezpieczeń społecznych, finansach publicznych,
 6. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej;
 7. dobra znajomość pakietu MS Office, Word, Excel,
 8. samodzielność i dobra organizacja pracy własnej,
 9. doświadczenie w obsłudze programów finansowo-księgowych.

 

 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 1. doświadczenie w obsłudze programu Płatnik,
 2. odpowiedzialność, rzetelność, punktualność,
 3. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 4. mile widziana:

- znajomość programu Vulcan i programów płacowych,

- znajomość organizacji pracy w placówkach oświatowych,

- doświadczenie w pracy w samorządowej jednostce organizacyjnej.

 

 1. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH  NA STANOWISKU:
 1. dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych w programie finansowo-księgowym,
 2. sporządzanie wydruków ewidencji księgowej,
 3. uzgadnianie poprawności księgowań, w szczególności kosztów z wydatkami
  i zaangażowaniem,
 4. analiza zobowiązań i należności,
 5. rozliczanie inwentaryzacji,
 6. uzgadnianie ksiąg inwentarzowych,
 7. uzgadnianie dochodów określonych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
 8. prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży Vat oraz ewidencji w zakresie podatku akcyzowego,
 9. wprowadzanie plików JPK_VAT7M do systemu,
 10. sporządzanie cząstkowej deklaracji AKC-KZ i innych deklaracji lub korekt deklaracji.

 

 1. INFORMACJE O WARUNKACH ZATRUDNIENIA:
 • praca w budynku Biblioteki. Budynek wyposażony w podjazd oraz windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Drzwi do pomieszczenia pracy umożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim. Toaleta dostosowana do osób poruszających się na wózku inwalidzkim usytuowana na pierwszym i drugim piętrze budynku;
 • stanowisko pracy związane z obsługą komputera (powyżej 4 godz. dziennie), rozmowami telefonicznymi i przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym;
 • praca odbywa się w systemie jednozmianowym w godz. 8.00-16.00; wynagrodzenie zostanie ustalone indywidulanie w zależności od posiadanych kwalifikacji
  i doświadczenia zawodowego wybranego kandydata zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 

 1. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy
  niż 6 %.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania na stronie BIP)  –  oryginał podpisany przez kandydata;
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy w komórkach finansowo-księgowych (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 4. podpisane własnoręcznie oświadczenie (wzór do pobrania na stronie BIP) o:
 1. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 2. nie byciu prawomocnie skazanym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 3. nieposzlakowanej opinii;
 4. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w  dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, przez Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 1. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania na stronie BIP) podpisana własnoręcznie;
 2. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

 

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 • osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów osobiście
  w Sekretariacie Biblioteki od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00  lub przesłanie ich za pomocą operatora pocztowego bądź kuriera na
  podany poniżej adres:

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa

II piętro, pokój 306

 

z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy PBW.K.110.30.2023

 

w terminie do dnia 15.12.2023 r. Oferty otrzymane po terminie (liczy się data wpływu do sekretariatu Biblioteki), a także niekompletne nie będą rozpatrywane;

 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie dokumentów – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej zgodnie z Regulaminem przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej  im. KEN w Warszawie dostępnym na stronie bip.pbw.waw.pl w zakładce Regulaminy. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;
 • po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku naboru będzie umieszczona
  w BIP-ie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie placówki  na ul. Gocławskiej 4 (II piętro).

 

Informuję, że administratorem Pana/Pani  danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa; tel. (22) 810-46-64, e-mail: sekretariat@pbw.waw.pl, kontakt do Inspektora Danych Osobowych to e-mail:  iod@ckziu.waw.pl.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie

bip.pbw.waw.pl w zakładce Oferty pracy.

 

 

 

               Dyrektor

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

        im. KEN w Warszawie    

          Joanna Kamińska

 

Pliki do pobrania:

Oferta pracy - plik WORD (25 kb)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - plik WORD (32 kb)

Oświadczenie dla kandydatów - plik WORD (37 kb)

Klauzula informacyjna dla kandydata - plik WORD (17 kb)

Wytworzył:
Agnieszka Mikulewicz
Udostępnił:
IT Administrator
(2023-11-21 12:45:19)
Ostatnio zmodyfikował: