Funkcje i zadania

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie jest placówką oświatową, w szczególności służącą wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół w tym bibliotek szkolnych oraz innych placówek, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych;
 2. ochrona i przechowywanie zbiorów rozumiane jako zapewnienie odpowiednich warunków i zabezpieczeń;
 3. udostępnianie materiałów bibliotecznych prezencyjnie, na zewnątrz oraz drogą wypożyczeń międzybibliotecznych;
 4. organizowanie i prowadzenie wspomagania:
  • szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
  • bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką;
 5. prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;
 6. inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;
 7. współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.
Wytworzył:
Udostępnił:
IT Administrator
(2006-03-10 12:10:08)
Ostatnio zmodyfikował:
IT Administrator
(2022-11-18 09:37:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki